Czym jest KSOW

Czym jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich?

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich to platforma współpracy i wymiany doświadczeń instytucji, organizacji, podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Do utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zobowiązane są wszystkie państwa członkowskie, co wynika z zapisów art. 68 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Jak zostać Partnerem KSOW?

Z formalnego punktu widzenia, aby zostać partnerem KSOW wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres e-mail: ksow@pomorskie.eu oraz w wersji papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Kto może zostać partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich?

KSOW ma charakter otwarty i skupia wszystkie podmioty aktywnie działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które wyrażają chęć otrzymywania i przekazywania wiedzy w tym zakresie. Są to przede wszystkim:

 • urzędy administracji rządowej zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, w tym instytucje odpowiedzialne za Fundusze Strukturalne,
 • samorządy województw, gmin i powiatów,
 • organizacje branżowe,
 • organizacje spółdzielcze,
 • izby rolnicze,
 • instytuty resortowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • jednostki badawczo – rozwojowe,
 • organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno – spożywczym oraz biorące udział w programowaniu rozwoju lokalnego,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • służby ochrony przyrody,
 • lokalne grupy działania, ich działające formalnie i nieformalnie sieci oraz inne sieci mające znaczenie w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu lokalnym,
 • szkoły średnie i wyższe,
 • inne zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów służących osiągnięciu tego celu.

Dlaczego warto przystąpić do KSOW?

Współpraca w ramach KSOW zapewnia:

 • stały dostęp do aktualnych informacji z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, nt. szkoleń, konferencji, realizowanych projektów, możliwości uzyskania wsparcia dla własnych inicjatyw,
 • możliwość korzystania ze szkoleń, konferencji, seminariów,
 • możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych wyjazdach studyjnych, targach itp.,
 • możliwość wpływania na kierunki działań podejmowanych w regionie poprzez prawo konsultacji regionalnych Planów Działania, które przysługuje partnerom KSOW,
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami Sieci,
 • integracja i nawiązanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi partnerami Sieci z różnych sektorów (publicznego, społecznego, gospodarczego),
 • skuteczny sposób poszukiwania partnerów do realizacji projektów partnerskich,
 • możliwość uzyskania wsparcia finansowego i technicznego dla własnych inicjatyw,
 • promocja własnej działalności wśród szerokiego grona podmiotów.